Wyjazdy zagraniczne

NNW - polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego powstałe podczas podróży zagranicznej lub krajowej, w zależności od rodzaju podróży wskazanej w umowie ubezpieczenia.
KOSZTY LECZENIA - Ubezpieczonego, który w podróży zagranicznej musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem, następstwem choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem
ASSISTANCE - doraźna pomoc medyczna, transport Ubezpieczonego, wcześniejszy powrót Ubezpieczonego, pomoc prawna, odzyskanie i ponowne skierowanie utraconego bagażu

BAGAŻ - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w przypadku:
1) udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
2) zaginięcia gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
3) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
OC - w granicach sumy ubezpieczenia, pokrywane są zobowiązania wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w stosunku do osób, którym nieumyślnie wyrządził on szkodę.

SPRZĘT NARCIARSKI - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu narciarskiego w przypadku:
1). udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
2). zaginięcia, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
3). utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powstałego wskutek:
   a). nieszczęśliwego wypadku,
   b). zdarzenia losowego,
   c). wypadku lub katastrofy środka komunikacji, oraz akcji ratowniczej

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART