Rolne

OC ROLNIKA (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i prowadzenia gospodarstwa rolnego)
BUDYNKI MIESZKALNE - (trwale związane z gruntem budynki stanowiące konstrukcyjnie samodzielną cłość przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych)
BUDYNKI GOSPODARCZE (stodoła, obora, stajnia, wiata itp.)
GARAŻE
MIENIE NA GOSPODARSTWIE (ubezpieczenie maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie gospodarstwa nie podlegających obowiązkowi rejestracji)

ZAKRES:

ZDARZENIA LOSOWE – wszelkiego rodzaju zdarzenia związanie z działaniem sił przyrody takie jak : deszcz nawalny, dym, sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź , pożar, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzew, zalania, wybuchy itp.
KRADZIEŻ – działanie polegające na bezprawnym zaborze mienia w celu jego przywłaszczenia
RABUNEK – działanie polegające na bezprawnym zaborze mienia przy użyciu siły fizycznej lub groźby jej użycia oraz przy użyciu oszustwa.
DEWASTACJA – działanie polegające na rozmyślnym zniszczeniu/ uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie mające związek z usiłowaniem dokonania kradzieży , rabunku, włamania.

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART