Firmy

BUDYNKI - posiadające zezwolenie na użytkowanie trwale związane z gruntem obiekty budowlane, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiącymi całość techniczną i użytkową,
MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSARZENIE - rzeczowe ruchome, składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności, niestanowiące elementów budynków i budowli, niebędące środkami obrotowymi ani nakładami inwestycyjnymi
NAKŁAY INWESTYCYJNE - elementy wykończeniowe wnętrz budynków i lokali dostosowujące do prowadzonej działalności, w szczególności: powłoki malarskie, okładziny ścian, podłóg i sufitów, a także stolarka okienna i drzwiowa,
ŚRODKI OBROTOWE - materiały, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe albo znajdujące się w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu sprzedaży, jej wsparcia lub związane z bieżącą działalnością firmy, a niebędące maszynami, urządzeniami ani wyposażeniem,
OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz użytkowaniem mienia, w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia
NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracodawcy oraz pracowników.
ASSISTANCE - W przypadku wystąpienia szkody wymagającej podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uniemożliwienia powiększania się jej rozmiarów lub powstania dalszych szkód w miejscu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zapewnia pomoc interwencyjną specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, parkieciarza, glazurnika, murarza, malarza, stolarza) odpowiedniego ze względu na rodzaj powstałej szkody, polegającą na zorganizowaniu i pokryciu kosztów dojazdu oraz wykonania usługi, z wyłączeniem kosztów części zamiennych

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART